Bangkok
PHUKET

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมสกายวิว กรุงเทพ เรามุ่งมั่นในการให้ความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

“กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Properties)” หมายถึง โรงแรม ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก และ พื้นที่ค้าปลีกที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

 “คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเป็นพันธมิตรด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราอาจได้รับข้อมูลทั้งในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสาร ไม่ว่าจากทางดำเนินการกิจการโรงแรม สื่อสังคมออนไลน์ บริการวายฟาย (Wi-Fi)  ข้อมูลส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อสอบถาม หน่วยงานราชการ พันธมิตรของเรา หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น  แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิดหรือแอปพลิเคชันแชทต่าง ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บ รวมไปถึง

 • ข้อมูลส่วนตัวและช่องทางการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพสมรส ที่อยู่ อีเมล อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการเข้าพัก เช่น ประวัติการจองห้องพัก ช่วงเวลาการเข้าพัก สิ่งที่ลูกค้าชอบระหว่างการเข้าพัก ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เป็นต้น
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี หลักฐานยืนยันการชำระเงิน
 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่าน (เช่น ยานพาหนะ) ที่เราอาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อมีช่องทางเข้าถึงพื้นที่ภายในโรงแรม พื้นที่ค้าปลีก หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเรา รวมไปถึงในงานกิจกรรม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่โรงแรมสกายวิวจัด
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด ช่องทางการติดต่อ และโปรแกรมการตลาด เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยเราอาจใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึง เวลาที่เยี่ยมชม และข้อมูลที่ระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (สำหรับลูกค้าองค์กร) 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) ความสนใจทางเพศ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะที่ท่านแจ้งให้เรารับทราบเพื่อความปลอดภัยและ/หรือความสะดวกสบายของท่านระหว่างการเข้าพัก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย หากมีกรณีใดที่เราได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ข้อมูลโดยรวม

เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร โดยข้อมูลเหล่านี้เราอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากแต่ว่า เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ จึงไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแปลงให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลนิรนาม เหลือไว้แต่เพียงข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในทางสถิติต่าง ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ (ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เช่น ข้อมูลชื่อ เพศ และอายุ แต่เราไม่มีนโยบายใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในกรณีอื่นใดที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล หากมีกรณีที่เราบังเอิญเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที และจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดใด ๆ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อระบุตัวตนและบัญชีของท่านในการจองห้องพักโรงแรม หรือติดต่อสอบถามเรา
 • เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการตอบสนองต่อข้อซักถามและการทำธุรกรรม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตั้งแต่ก่อนเข้าพัก ขณะเข้าพัก และอาจจะรวมไปถึงหลังการเข้าพัก รวมถึงการชำระเงิน และการตอบสนองต่อคำขอพิเศษที่ท่านอาจต้องการเพิ่มเติมระหว่างการเข้าพัก เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการทำสัญญา หรือดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสินค้าหรือบริการ เราอาจไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาต่อไปได้ หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของเรา โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่เรา
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นรวบรวมและส่งใบลงทะเบียนเข้าพักของท่านต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง เป็นต้น
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่านเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยเราจะรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเรา กับผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อทำการวิจัยตลาด เพื่อออกสินค้าหรือบริการที่เหมาะกับลูกค้า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 • เพื่อการสุ่มจับฉลากผู้โชคดีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ท่านเข้าร่วม
 • เพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เราอาจใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม หรืองานประชุมต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น 

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือบุคคลภายนอก ที่อาจอยู่ในต่างประเทศ 

ก่อนโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้น เราจะทำให้มั่นใจก่อนว่า ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือบุคคลภายนอก มีการใช้ระบบความป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านตามมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายของประเทศไทย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราดังต่อไปนี้

 • โรงแรมภายใต้เครือสกายวิว
 • บริษัทบริหารจัดการโรงแรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงกับเรา
 • ผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับเรา เช่น สำนักงานท่องเที่ยว สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่น เป็นต้น
 • หน่วยงานราชการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ความจำเป็นต้องทำตามข้อบังคับตามกฎหมายในบางกรณี อาจจะต้องเก็บรักษาไว้นานขึ้น

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่และในการตรวจสอบการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการส่งหรือโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ขอให้เราโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
 • สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมไปถึงเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง
 • สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เมื่อเราไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • สิทธิในการขอให้แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิขอถอนความยินยอม  สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยบนฐานที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา
 • สิทธิร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดนั้น เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ โดยเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้  เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ถูกเผยแพร่

ติดต่อเรา

หากท่านมีเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท รอยัล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

12 ซ. สุขุมวิท 24 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110

โทรศัพท์: 02 011 1111

อีเมล: dpo@skyviewhotel.com